เกี่ยวกับระบบ


ระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

ถูกพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการติดตามและตรวจสอบ และยังสามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ


แผนพัฒนาเพิ่มเติม
  • คัดลอกแบบประเมิน
    คัดลอกแบบประเมินเพื่อสร้างเป็นแบบประเมินใหม่
  • แชร์แบบประเมิน
    แบ่งปันแบบประเมินให้กับผู้ร่วมงาน เพื่อลดเวลาในการสร้างแบบประเมินที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายๆกัน
  • แบบประเมินต้นแบบ
    สร้างแบบประเมินต้นแบบเพื่อใช้งานในองค์กร เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างแบบประเมิน