บุคลากร - ครบกำหนดต่อสัญญา

บุคลากรที่ครบกำหนดการต่อสัญญา
รวม 46 รายการ
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา จำนวนเอกสารผลงาน
2558 2559 2560 2561 2562 รวม
น.ส.ธิดาวรรณ พูลชูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
-1 เม.ย. 256230 ก.ย. 2562000000
นายวราวุฒิ วรานันตกุลอาจารย์
สาขาการท่องเที่ยว
-1 เม.ย. 256230 ก.ย. 2562000000
นายอนันท์ ดอเลาะนักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562010001
นางนิตยา กุลหาบนักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562010001
น.ส.บุษรอ นิโลงนักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562010001
นายกันตกาล อุรเคนทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 22 ก.ย. 256121 ก.ย. 2562000000
นายอับดุลรอฮิม รอยิงอาจารย์
สาขาพลศึกษา
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
นายเลิศยศ เผื่ออำนาจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
นางลดาวัลย์ คงศรีจันทร์อาจารย์
สาขาเคมี
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 พ.ค. 256130 เม.ย. 2562000000
น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์อาจารย์
สาขาฟิสิกส์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 15 ก.ค. 256114 ก.ค. 2562000000
น.ส.ปาวีณา ดุลยเสรีอาจารย์
สาขาฟิสิกส์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 22 ก.ค. 256122 ก.ค. 2562000000
น.ส.พัสตราภรณ์ ศรีประสมนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 2 ก.ย. 25611 ก.ย. 2562000000
น.ส.รัชดา บุญแก้วอาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.สุธิมา ปรีเปรมอาจารย์
สาขาชีววิทยา
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.นิราณี บือราเฮงอาจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.ยาสมี เลาหสกุลอาจารย์
สาขาชีววิทยา
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
นายยุทธนา กาเด็มอาจารย์
สาขาสังคมวิทยา
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.นัชชิมา บาเกาะอาจารย์
สาขาการวัดและประเมินผล
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.อัญชริกา จันจุฬาอาจารย์
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 18 ส.ค. 256117 ส.ค. 2562000000
นายมะรอเซะ ลาเม็งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 พ.ย. 256131 ต.ค. 2562000000
นางธีรกานต์ วิคะบำเพิงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 พ.ย. 256131 ต.ค. 2562000000
นางยุพิณ พรหมมณีนักวิชาการเกษตร
งานอาคารสถานที่
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 พ.ย. 256131 ต.ค. 2562000000
น.ส.บงกชกร แซ่เซ่งนักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 พ.ย. 256131 ต.ค. 2562000000
นางศิริขวัญ ชูประวัติบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 256130 พ.ย. 2562000000
นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่มอาจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 27 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 2562000000
น.ส.เบญญาดา เหล่าธนถาวรอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 27 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 2562000000
น.ส.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัดอาจารย์
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 27 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 2562000000
น.ส.ดาลีซะห์ ดะยีอาจารย์
ภาควิชานิเทศศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 27 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 2562000000
นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 27 ธ.ค. 256126 ธ.ค. 2562000000
นางกรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาจิตวิทยา
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
นายสะอุดี มะประสิทธิ์อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
นายลุตฟี สือนิอาจารย์
สาขาฟิสิกส์
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.ซอฟูวะห์ กูโนอาจารย์
สาขาภาษาไทย
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.เมธิยา หมวดฉิมอาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
นายสิทธิพงศ์ สาธะวงค์อาจารย์
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-1 ก.พ. 256231 ก.ค. 2562000000
น.ส.มัสวิณี สาและอาจารย์
สาขาภาษาไทย
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
น.ส.สุนิศา ธรรมบัญชาอาจารย์
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
นายอิสมาแอ ล่าเตะเกะอาจารย์
สาขาคอมพิวเตอร์
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
นายสมิทธ์ วงศ์วิวัฒน์อาจารย์
สาขาภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
น.ส.ธัญชนก จิตสุวรรณ์นักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 พ.ย. 256131 ต.ค. 2562000000
น.ส.นุรอัยนี หะยียูโซะอาจารย์
สาขาชีววิทยา
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2562000000
น.ส.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูลอาจารย์
สาขาภาษาไทย
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562000000
น.ส.ปิยะมาศ สร้อยแก้วนักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562010001
นายชัยวัฒน์ โยธีอาจารย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562000000
น.ส.เพ็ญนภา เกื้อเกตุอาจารย์
สาขาการเงินและบัญชี
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562000000
นายฮาซัน ดอปออาจารย์
สาขาเคมี
-1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562000000