บุคลากร - ครบกำหนดต่อสัญญา

บุคลากรที่ครบกำหนดการต่อสัญญา
รวม 46 รายการ
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา จำนวนเอกสารผลงาน
2557 2558 2559 2560 2561 รวม
น.ส.พาตีเมาะ อาแยกาจิเจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561001001
น.ส.นุชนาถ เต็มดีอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255630 ก.ย. 2561000000
นางปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชยอาจารย์สาขาเคมี
สาขาเคมี
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255630 ก.ย. 2561000000
น.ส.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255630 ก.ย. 2561000000
นายมนัสภูมิ ศาสนศาสตร์อาจารย์สาขาพลศึกษา
สาขาพละศึกษา
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.นูรฮัสวานี บอตออาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาหลักสูตรและการสอน
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.เฟรดาว สุไลมานอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.พิชามญช์ จันทุรสอาจารย์สาขาสุขศึกษา
สาขาพละศึกษา
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิงอาจารย์สาขาภาษามลายู
สาขาภาษามลายู
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.ขวัญตา ทวีสุขอาจารย์สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.สุวัสสา เภอทองอาจารย์สาขามัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์อาร์ต
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
นายคเณศ รัตนวิไลอาจารย์สาขานิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.ซูซัน หามะอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
นายฮูเซ็ง ชายดานานักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
สาขาฟิสิกส์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561001001
นายอับดุลเลาะ บากาอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.สาวิตรี มะดอมะอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.บุปผา ไชยแสงอาจารย์สารสนเทศศาสตร์
สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริอาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
นายวราห์ เทพณรงค์อาจารย์การสอนดนตรีและนาฎศิลป์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
น.ส.สุรัสวดี นราพงศ์เกษมอาจารย์สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
นายอับดุลรอแม สุหลงอาจารย์สาขาการสอนอิสลาม
สาขาการสอนอิสลามศึกษา
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
นางวรรณกัษมา ฮารนอาจารย์สาขาเคมี
สาขาเคมี
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2561000000
น.ส.นูสีลา ยูมะโซบรรณารักษ์
งานพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศ
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561001001
น.ส.ฮาซียะห์ ดอรอแซอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 22 พ.ย. 256022 พ.ย. 2561000000
นายกันตกาล อุรเคนทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
-22 มี.ค. 256121 ก.ย. 2561000000
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณอาจารย์สาขาการวัดและประเมินผล
สาขาการวัดและประเมินผล
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 6 ส.ค. 25605 ส.ค. 2561000000
น.ส.อุษณีย์ พรหมศรียาอาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาการจัดการ
-1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561000000
น.ส.รัตติภรณ์ บุญทัศน์อาจารย์สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
น.ส.สุวรรณา ทองดอนคำอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
น.ส.กัณย์ญภัธสร บัวหอมอาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
น.ส.โซฟีลาน มะดาแฮอาจารย์สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
นางเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะอาจารย์สาขาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
นายธนวัฒน์ พรหมสุขอาจารย์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
นายอัลอามีน มะแตอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
นายวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
นางสาธิดา โพหะดานักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
งานบริการและเผยแพร่
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561000000
นายอิมรอน มีชัยอาจารย์สาขาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 6 ส.ค. 25605 ส.ค. 2561000000
น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์
-15 ม.ค. 256114 ก.ค. 2561000000
น.ส.ปาวีณา ดุลยเสรีอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์
-22 ม.ค. 256121 ก.ค. 2561000000
น.ส.พัสตราภรณ์ ศรีประสมนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
-2 มี.ค. 25611 ก.ย. 2561000000
น.ส.อัญชริกา จันจุฬาอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์
-19 ก.พ. 256118 ส.ค. 2561000000
นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่มอาจารย์สาขาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่
สาขาเกษตรศาสตร์
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
น.ส.เบญญาดา เหล่าธนถาวรอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
น.ส.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัดอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สาขาการจัดการ
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
น.ส.ดาลีซะห์ ดะยีอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ภาควิชานิเทศศาสตร์
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000