บุคลากร - ครบกำหนดต่อสัญญา

บุคลากรที่ครบกำหนดการต่อสัญญา
รวม 13 รายการ
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา จำนวนเอกสารผลงาน
2557 2558 2559 2560 2561 รวม
นางวรรณกัษมา ฮารนอาจารย์สาขาเคมี
สาขาเคมี
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2561000000
น.ส.ฮาซียะห์ ดอรอแซอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 22 พ.ย. 256022 พ.ย. 2561000000
น.ส.ธัญชนก จิตสุวรรณ์นักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
-1 พ.ค. 256131 ต.ค. 2561000000
นางศิริขวัญ ชูประวัติบุคลากร
งานการเจ้าหน้าที่
-1 มิ.ย. 256130 พ.ย. 2561000000
นายศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่มอาจารย์สาขาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่
สาขาเกษตรศาสตร์
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
น.ส.เบญญาดา เหล่าธนถาวรอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
น.ส.ย่าร่อนะ ศรีอาหมัดอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
สาขาการจัดการ
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
น.ส.ดาลีซะห์ ดะยีอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ภาควิชานิเทศศาสตร์
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
-28 มิ.ย. 256127 ธ.ค. 2561000000
นายมะรอเซะ ลาเม็งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
-1 พ.ค. 256131 ต.ค. 2561000000
นางธีรกานต์ วิคะบำเพิงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่
-1 พ.ค. 256131 ต.ค. 2561000000
นางยุพิณ พรหมมณีนักวิชาการเกษตร
งานอาคารสถานที่
-1 พ.ค. 256131 ต.ค. 2561000000
น.ส.บงกชกร แซ่เซ่งนักวิชาการศึกษา
งานจัดการศึกษา
-1 พ.ค. 256131 ต.ค. 2561000000