บุคลากร - ครบกำหนดต่อสัญญา

บุคลากรที่ครบกำหนดการต่อสัญญา
รวม 84 รายการ
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา จำนวนเอกสารผลงาน
2556 2557 2558 2559 2560 รวม
นายสุรพล คลาดแคล้วนักประชาสัมพันธ์
งานจัดและถ่ายทอดรายการวิทยุ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นางปัทมา เนียมบดีนักประชาสัมพันธ์
งานธุรการและบริหารทั่วไป
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.โนรี แสงรายานักประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.ศกลวรรณ ดราแมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.รอฮานา ดาคาเฮงเจ้าหน้าที่วิจัย
งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.นฤมล ทองมากอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560000000
น.ส.ดาริกา จาเอาะอาจารย์สาขาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560000000
น.ส.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็งอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560000000
นายรอมลี เจะดอเลาะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (อาหารฮาลาล)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 2 พ.ย. 25591 พ.ย. 2560000000
นายปพน บุษยมาลย์อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
นายสิริพัฒน์ รันดาเวอาจารย์สาขานิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
นายภูริชาติ พรหมเต็มอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.อำพร ท่าดะนักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
งานบริการและเผยแพร่
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายอีลีหย๊ะ สนิโซอาจารย์สาขาฟิสิกส์
สาขาฟิสิกส์
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.ยาหุดา หะยีสมาแอนักวิชาการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.ชีวลา บาดกลางอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.กนกวรรณ ปลื้มใจนักวิชาการศึกษา
งานมาตรฐานการศึกษา
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.นุสรัน เฮาะมะอาจารย์สาขาสุขศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายฌัชสกร คงชีวสกุลอาจารย์สาขาพลศึกษา
สาขาพละศึกษา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นางฟาร่า สุไลมานอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอับดุลฮาลิม อาแดอาจารย์สาขาการสอนอิสลาม
สาขาการสอนอิสลามศึกษา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอารีฟ มะเกะอาจารย์ส่าขานิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.พอหทัย ซุ่นสั้นอาจารย์สาขาการออกแบบศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.สุนิสา โส๊ะอุอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.ซูไรดา เจะนิอาจารย์สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายมะนาวาวี มามะอาจารย์สาขาภาษามลายู
สาขาภาษามลายู
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นางนุรฮูดา สะดามะอาจารย์สาขาภาษามลายู
สาขาภาษามลายู
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.ซามียะห์ บาเละอาจารย์สาขาภาษามลายู
สาขาภาษามลายู
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายตายูดิน อุสมานอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาสังคมวิทยา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายวันฮารงค์ บินอิสริสอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สาขาสังคมวิทยา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอับบ๊าส พาลีเขตต์อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.นิสาพร มูหะมัดอาจารย์สาขาเคมี
สาขาเคมี
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.ภัทรพิชชา แก้วศรีขาวอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.วารุณี หะยีมะสาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายสมทบ เวทโอสถอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช/สัตว์
สาขาเกษตรศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอามีร หะรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอักมาล เบ็ญหาวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารทั่วไป
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอับดลอาซีด สะอินักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สำนักงานคณบดี
-1 พ.ย. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.วิภาดา ซาชานักประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.การีมะห์ มูซอนักสุขศึกษา
งานสวัสดิการนักศึกษา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายสันทัด จันทร์ขุนอาจารย์สาขาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.กวิสรา ชูดวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงานและงบประมาณ
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายมนตรี อุดมพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานติดตามและประเมินผล
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.สุนีย์ แวมะนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
งานจัดการศึกษา
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์อาจารย์สาขาการเงินการธนาคาร
สาขาการเงินและบัญชี
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายวรภัทร ชอบเพื่อนนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.พารีดา หะยีเตะอาจารย์สาขาภาษามลายู
สาขาภาษามลายู
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.สูฮัยลา บินสะมะแออาจารย์สาขาภาษามลายู
สาขาภาษามลายู
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นางปวีณา เจะอารงอาจารย์สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.นันทา จันทร์แก้วอาจารย์สาขาบัญชี
สาขาการเงินและบัญชี
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.กนกวรรณ กาญจนธานีอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายภูตรา อาแลอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
น.ส.ชฎาภรณ์ สวนแสนอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงเละโทรทัศน์)
ภาควิชานิเทศศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.ซันวานี จิใจอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาฟิสิกส์
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายอิสมะแอ เจ๊ะหลงอาจารย์สาขาชีววิทยา
สาขาชีววิทยา
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายวราห์ เทพณรงค์อาจารย์การสอนดนตรีและนาฎศิลป์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นายธีรยุทธ สัจจะบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
น.ส.ปราณี หลำเบ็ญสะอาจารย์สาขาการวัดผลและประเมินผล
สาขาการวัดและประเมินผล
-1 ม.ค. 256030 พ.ย. 2560000000
นายธีรยุทธ มูเล็งอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
นางวรรณกัษมา ฮารนอาจารย์สาขาเคมี
สาขาเคมี
-1 มิ.ย. 256030 พ.ย. 2560000000
นายมูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาภาษาอังกฤษ
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
นายอรรถพล อดุลยศาสน์อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายวุฒิชัย คงยังอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
นางปิยะดา มณีนิลอาจารย์สาขาการจัดการ
สาขาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรีเจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560000000
นายอิสรา แสงสุวรรณบรรณารักษ์
งานพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
น.ส.ฮาซียะห์ ดอรอแซอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
-22 พ.ค. 256021 พ.ย. 2560000000
น.ส.นัสรีนา เจ๊ะมะนักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
งานบริการและเผยแพร่
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000
น.ส.ฎาวีณี ต่วนมูดออาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 2 พ.ย. 25591 พ.ย. 2560000000
นายอาลียะห์ มะแซอาจารย์สาขามลายู
สาขาภาษามลายู
ระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี) 1 ธ.ค. 255930 พ.ย. 2560000000
น.ส.รัตติภรณ์ บุญทัศน์อาจารย์สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
น.ส.สุวรรณา ทองดอนคำอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
น.ส.กัณย์ญภัธสร บัวหอมอาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
น.ส.โซฟีลาน มะดาแฮอาจารย์สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นางเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะอาจารย์สาขาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นายธนวัฒน์ พรหมสุขอาจารย์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นายอัลอามีน มะแตอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นายวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นางสาธิดา โพหะดานักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
งานบริการและเผยแพร่
-10 เม.ย. 25609 ต.ค. 2560000000
นายอนุพล พุฒสกุลอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช/สัตว์
สาขาเกษตรศาสตร์
-1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560000000