บุคลากร - ครบกำหนดต่อสัญญา - แยกตามหน่วยงาน


การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระยะสัญญา สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา จำนวนเอกสาร
ระยะที่ 1คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์
น.ส.ดาริกา จาเอาะอาจารย์สาขาฟิสิกส์1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 1คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
น.ส.นฤมล ทองมากอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 1คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
น.ส.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็งอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางฟาร่า สุไลมานอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะครุศาสตร์
น.ส.นุสรัน เฮาะมะอาจารย์สาขาสุขศึกษา1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะครุศาสตร์ - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นายอับดุลฮาลิม อาแดอาจารย์สาขาการสอนอิสลาม1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายฌัชสกร คงชีวสกุลอาจารย์สาขาพลศึกษา1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชามนุษยศาสตร์
นายมะนาวาวี มามะอาจารย์สาขาภาษามลายู1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นางนุรฮูดา สะดามะอาจารย์สาขาภาษามลายู1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
น.ส.ซามียะห์ บาเละอาจารย์สาขาภาษามลายู1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายวรเวทย์พิสิษ ยศศิริอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
น.ส.สุนิสา โส๊ะอุอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายมูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
น.ส.ซูไรดา เจะนิอาจารย์สาขาภาษาไทย1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.พอหทัย ซุ่นสั้นอาจารย์สาขาการออกแบบศิลปกรรม1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชาสังคมศาสตร์
นายอารีฟ มะเกะอาจารย์ส่าขานิติศาสตร์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายตายูดิน อุสมานอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายวันฮารงค์ บินอิสริสอาจารย์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - สำนักงานคณบดี
นายอักมาล เบ็ญหาวันนักวิชาการคอมพิวเตอร์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ชฎาภรณ์ สวนแสนอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงเละโทรทัศน์)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายอับบ๊าส พาลีเขตต์อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายอับดลอาซีด สะอินักวิชาการโสตทัศนศึกษา1 พ.ย. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะวิทยาการจัดการ - ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
น.ส.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์อาจารย์สาขาการเงินการธนาคาร1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์
น.ส.ภัทรพิชชา แก้วศรีขาวอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
น.ส.นิสาพร มูหะมัดอาจารย์สาขาเคมี1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
น.ส.วารุณี หะยีมะสาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายสมทบ เวทโอสถอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช/สัตว์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
นายอนุพล พุฒสกุลอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช/สัตว์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - สำนักงานคณบดี
น.ส.สุนีย์ แวมะนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ - ศูนย์วิทยาศาสตร์
น.ส.นัสรีนา เจ๊ะมะนักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง
นายวรภัทร ชอบเพื่อนนิติกร1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2สำนักงานอธิการบดี - กองนโยบายและแผน
นายมนตรี อุดมพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
น.ส.กวิสรา ชูดวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2สำนักงานอธิการบดี - กองพัฒนานักศึกษา
น.ส.การีมะห์ มูซอนักสุขศึกษา1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2สำนักงานอธิการบดี - สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
น.ส.วิภาดา ซาชานักประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 2สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์คอมพิวเตอร์
นายอามีร หะรงนักวิชาการคอมพิวเตอร์1 ต.ค. 255730 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชามนุษยศาสตร์
น.ส.พารีดา หะยีเตะอาจารย์สาขาภาษามลายู1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.สูฮัยลา บินสะมะแออาจารย์สาขาภาษามลายู1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.ชีวลา บาดกลางอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นายสันทัด จันทร์ขุนอาจารย์สาขาภาษาไทย1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3คณะวิทยาการจัดการ - ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นายภูริชาติ พรหมเต็มอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นายภูตรา อาแลอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นางปวีณา เจะอารงอาจารย์สาขาการตลาด1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.นันทา จันทร์แก้วอาจารย์สาขาบัญชี1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นายโซฟีร์ หะยียูโซ๊ะอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.กนกวรรณ กาญจนธานีอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นายอิสมะแอ เจ๊ะหลงอาจารย์สาขาชีววิทยา1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นายอีลีหย๊ะ สนิโซอาจารย์สาขาฟิสิกส์1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นายอาบีดีน ดะแซสาเมาะผู้ช่วยศาสตราจารย์1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นายอรรถพล อดุลยศาสน์อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.ซันวานี จิใจอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ - ศูนย์วิทยาศาสตร์
น.ส.อำพร ท่าดะนักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ - สำนักงานผู้อำนวยการ
น.ส.รอฮานา ดาคาเฮงเจ้าหน้าที่วิจัย1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรีเจ้าหน้าที่วิจัย1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3สำนักงานอธิการบดี - กองนโยบายและแผน
น.ส.ศกลวรรณ ดราแมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3สำนักงานอธิการบดี - กองบริการการศึกษา
น.ส.ยาหุดา หะยีสมาแอนักวิชาการศึกษา1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
น.ส.กนกวรรณ ปลื้มใจนักวิชาการศึกษา1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3สำนักงานอธิการบดี - สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
น.ส.โนรี แสงรายานักประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
ระยะที่ 3หน่วยงานในกำกับ - สถานีวิทยุ
นายสุรพล คลาดแคล้วนักประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-
นางปัทมา เนียมบดีนักประชาสัมพันธ์1 ต.ค. 255530 ก.ย. 2560-