บุคลากร - ครบกำหนดต่อสัญญา - แยกตามหน่วยงาน


การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระยะสัญญา สังกัด ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วันที่เริ่มสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา จำนวนเอกสาร
ระยะที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางเนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะอาจารย์สาขาการประถมศึกษา10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
นายธนวัฒน์ พรหมสุขอาจารย์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
นายอัลอามีน มะแตอาจารย์สาขาการเงินและการธนาคาร10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
น.ส.รัตติภรณ์ บุญทัศน์อาจารย์สาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
น.ส.โซฟีลาน มะดาแฮอาจารย์สาขาการสอนวิทยาศาสตร์10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
นายอิมรอน มีชัยอาจารย์สาขาเคมี6 ส.ค. 25605 ส.ค. 2561-
ระยะที่ 1คณะครุศาสตร์
นายวราห์ เทพณรงค์อาจารย์การสอนดนตรีและนาฎศิลป์10 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
ระยะที่ 1คณะครุศาสตร์ - ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณอาจารย์สาขาการวัดและประเมินผล6 ส.ค. 25605 ส.ค. 2561-
ระยะที่ 1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชามนุษยศาสตร์
น.ส.กัณย์ญภัธสร บัวหอมอาจารย์สาขาการสอนภาษาไทย1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
ระยะที่ 1คณะวิทยาการจัดการ - ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นายวสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิชอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
ระยะที่ 1คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
น.ส.สุวรรณา ทองดอนคำอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
ระยะที่ 1สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ - ศูนย์วิทยาศาสตร์
นางสาธิดา โพหะดานักวิทยาศาสตร์ (เคมี)1 ต.ค. 25609 ต.ค. 2561-
ระยะที่ 2มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
น.ส.เฟรดาว สุไลมานอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะครุศาสตร์ - ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
น.ส.สาวิตรี มะดอมะอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะครุศาสตร์ - ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นายอับดุลรอแม สุหลงอาจารย์สาขาการสอนอิสลาม1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
นายมนัสภูมิ ศาสนศาสตร์อาจารย์สาขาพลศึกษา1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
น.ส.พิชามญช์ จันทุรสอาจารย์สาขาสุขศึกษา1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
น.ส.นูรฮัสวานี บอตออาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชามนุษยศาสตร์
น.ส.บุปผา ไชยแสงอาจารย์สารสนเทศศาสตร์1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
นายฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิงอาจารย์สาขาภาษามลายู1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
น.ส.ขวัญตา ทวีสุขอาจารย์สาขาภาษาไทย1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
น.ส.สุรัสวดี นราพงศ์เกษมอาจารย์สาขาภาษาไทย1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
น.ส.สุวัสสา เภอทองอาจารย์สาขามัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์อาร์ต1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาควิชาสังคมศาสตร์
นายคเณศ รัตนวิไลอาจารย์สาขานิติศาสตร์1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริอาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะวิทยาการจัดการ - ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
น.ส.อุษณีย์ พรหมศรียาอาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
น.ส.ซูซัน หามะอาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นายฮูเซ็ง ชายดานานักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นายอับดุลเลาะ บากาอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ - สำนักงานผู้อำนวยการ
น.ส.พาตีเมาะ อาแยกาจิเจ้าหน้าที่วิจัย1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 2สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ศูนย์บรรณสารสนเทศ
น.ส.นูสีลา ยูมะโซบรรณารักษ์1 ต.ค. 255830 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 3คณะครุศาสตร์ - ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
น.ส.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา1 ต.ค. 255630 ก.ย. 2561-
ระยะที่ 3คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร - ภาควิชาวิทยาศาสตร์
น.ส.นุชนาถ เต็มดีอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์1 ต.ค. 255630 ก.ย. 2561-
นางปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชยอาจารย์สาขาเคมี1 ต.ค. 255630 ก.ย. 2561-