เอกสารผลงาน แยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 4 0 0 0 4
คณะวิทยาการจัดการ 0 4 0 0 0 4
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 0 9 5 3 0 17
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 0 9 0 0 0 9
สำนักงานอธิการบดี 0 24 9 1 0 34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 14 0 3 0 17
หน่วยงานในกำกับ 0 1 0 0 0 1