เอกสารผลงาน แยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม
คณะครุศาสตร์ 0 0 0 0 0 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 4 0 0 4
คณะวิทยาการจัดการ 0 0 4 0 0 4
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 0 0 9 5 0 14
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 0 0 9 0 0 9
สำนักงานอธิการบดี 0 0 24 9 1 34
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 14 0 3 17
หน่วยงานในกำกับ 0 0 1 0 0 1