เอกสารผลงาน

รายงานเอกสารผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย
รวม 122 รายการ

1 2 3 หน้าสุดท้าย>

การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
# ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน ตำแหน่ง ต้นสังกัด ผู้จัดเก็บ สถานะ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการน.ส.นัสรี มะแนนักวิชาการศึกษาศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพน.ส.อารยา ชินวรโกมล
2016-10-12 09:00:07
สมบูรณ์
การเทียบโอนผลการเรียนออนไลน์ (ส่วนของผู้ใช้ระบบ)นางเรณู สงแก้วนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานมาตรฐานการศึกษาน.ส.กนกวรรณ ปลื้มใจ
2016-10-12 09:02:46
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน.ส.ฮานูณา เฮ็งตาแกะนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานบริการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนายวิทิต บัวปรอท
2016-10-12 09:03:13
สมบูรณ์
คู่มือกฏิบัติงาน การเก็บและรักษาพรรณไม้น.ส.พาตีเมาะ อาแยกาจิเจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพน.ส.อารยา ชินวรโกมล
2016-10-12 09:03:36
สมบูรณ์
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคานายวีรวัฒน์ หมันหนันนักวิชาการพัสดุ(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานพัสดุน.ส.ทิชากร ทัศนเบญกุล
2016-10-12 09:05:43
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจคุณภาพเอกสารประกอบการสอนก่อนจัดพิมพ์นางอุษณีษ์ พรหมจรรย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการและบริหารทั่วไปนายเลิศยศ เผื่ออำนาจ
2016-10-12 09:05:51
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน การผลิตสื่อด้านความหลากหลายทางชีวภาพนายซูไบดี โตะโมะเจ้าหน้าที่วิจัย(พนักงานมหาวิทยาลัย)ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพน.ส.อารยา ชินวรโกมล
2016-10-12 09:06:30
สมบูรณ์
การเทียบคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางน.ส.มัซมีร์ หะยีเวนาแวนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานมาตรฐานการศึกษาน.ส.กนกวรรณ ปลื้มใจ
2016-10-12 09:07:54
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ห้องประชุมนายดนุพล ปลื้มใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)งานอาคารสถานที่น.ส.ทิชากร ทัศนเบญกุล
2016-10-12 09:08:22
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบสารสนเทศ (ERP)น.ส.จีรวรรณ วรรณุชิตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานธุรการและสารบรรณน.ส.อารีนา หะยีดอเลาะ
2016-10-12 09:09:43
สมบูรณ์