เอกสารผลงาน

รายงานเอกสารผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
# ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน ตำแหน่ง ต้นสังกัด ผู้จัดเก็บ สถานะ
คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินทดรองจ่ายและจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ERP)น.ส.สุจิตตรา จินตนะนักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานการคลังน.ส.ประภาพรรณ โชติสูงเนิน
2016-10-13 09:15:57
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการผ่านรายการบัญชี ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Enterprise Resource Planning:ERP)น.ส.ประจวบ เสาทองนักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานการคลังน.ส.ประภาพรรณ โชติสูงเนิน
2016-10-13 09:23:09
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรน.ส.กุลพัชรี หนูพุ่มนักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานการคลังน.ส.ประภาพรรณ โชติสูงเนิน
2016-10-13 09:25:41
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรนางธิดารัตน์ สุภัทรชัยวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานการคลังน.ส.ประภาพรรณ โชติสูงเนิน
2016-10-13 09:27:41
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ GFMIS (กรณีการจ่ายผ่านราชการ)นางพัชรินทร์ ไชยแสงศรีนักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานการคลังน.ส.ประภาพรรณ โชติสูงเนิน
2016-10-13 09:31:30
สมบูรณ์
คู่มือการออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษาน.ส.ระวิวรรณ เพชรคูหานักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานทะเบียนและประมวลผลนายฤทธิรงณ์ จินดาดวง
2016-10-13 10:51:37
สมบูรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการงานบริการวิชาการน.ส.ริซมา สาเม๊าะนักวิชาการศึกษา(4101นักวิชาการฝึกอบรม)งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น.ส.อารยา ชินวรโกมล
2016-10-14 06:14:00
สมบูรณ์
คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินการดำเนินงานวิจัยน.ส.มันทิราวรรณ อุทัยวรรณนักวิจัย4(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่นน.ส.อารยา ชินวรโกมล
2016-10-14 06:16:48
สมบูรณ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานายนาซือรี เต๊ะกาแซเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปนายนาซือรี เต๊ะกาแซ
2016-10-15 06:41:11
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Web OPACน.ส.อะห์ลาม เจะเตะบรรณารักษ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศน.ส.จารุณี การี
2016-10-17 05:20:16
สมบูรณ์