เอกสารผลงาน

รายงานเอกสารผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
# ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน ตำแหน่ง ต้นสังกัด ผู้จัดเก็บ สถานะ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมน.ส.กาญจนา พรัดขำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัยน.ส.มารศรี ดาหะยี
2017-03-31 03:50:54
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมและจดรายงานการประชุมน.ส.ชลธิดา เจะมะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพน.ส.มารศรี ดาหะยี
2017-03-31 03:54:29
สมบูรณ์
การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการว่าต่างคดีปกครองนายวรภัทร ชอบเพื่อนนิติกรงานการเจ้าหน้าที่นางสอฝีน๊ะ นวนดำ
2017-10-27 16:30:21
สมบูรณ์
การสืบสวนหาข้อเท็จจริงนายวรภัทร ชอบเพื่อนนิติกรงานการเจ้าหน้าที่นางสอฝีน๊ะ นวนดำ
2017-10-27 16:32:15
สมบูรณ์
การร่างสัญญานายวรภัทร ชอบเพื่อนนิติกรงานการเจ้าหน้าที่นางสอฝีน๊ะ นวนดำ
2017-10-27 16:33:46
สมบูรณ์
ภาระงานสอนนางธัญรัตน์ ละอองอ่อนนักวิชาการศึกษางานจัดการศึกษานางอธิพร สมจิตต์
2017-10-30 16:00:54
เอกสารระหว่างการปรับแก้
คู่มือการปฏิบัติงานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี น.ส.สุนีย์ แวมะนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)งานจัดการศึกษาน.ส.จุฑามาศ แก้วมณี
2017-12-16 13:30:53
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานหลักปฏิบัติในการใช้งานเครื่องชั่งสําหรับห้องปฏิบัติการเคมี น.ส.สุนีย์ แวมะนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)งานจัดการศึกษาน.ส.จุฑามาศ แก้วมณี
2017-12-16 13:32:03
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานวิธีการใช้เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer ยี่ห้อ JASCO รุ่น V-730) น.ส.สุนีย์ แวมะนักวิทยาศาสตร์ (เคมี)งานจัดการศึกษาน.ส.จุฑามาศ แก้วมณี
2017-12-16 13:33:43
สมบูรณ์
การพัฒนาชุดรูปแบบหรือธีม (Theme) ของเว็บไซต์ต้นแบบนายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
2018-01-11 16:41:46
สมบูรณ์