เกี่ยวกับระบบ


ระบบสารสนเทศบริหารสัญญามหาวิทยาลัย

ถูกพัฒนาเพื่อจัดเก็บเอกสารผลงาน ในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานในการทำงาน และพัฒนาการทำงานเดิมให้มีศักยภาพที่ดี และยังเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการต่อสัญญา ตามเงื่อนไขการต่อสัญญาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา