ระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
Yala Rajabhat University


ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน https://goo.gl/forms/Cnzg7TO80Qpf2oSx2

ขอบคุณครับ
ลงชื่อเข้าใช้งาน

YRU Competency (เวอร์ชันทดสอบ)

ขณะนี้ ได้เปิดใช้งานระบบระบบการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติราชการ เวอร์ชันทดสอบให้สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว
โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://competency.yru.ac.th/