บุคลากร


รวม 322 รายการ

1 2 3 หน้าสุดท้าย>

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ต้นสังกัด ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา
น.ส.ธิดาวรรณ พูลชูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป-1 เม.ย. 256230 ก.ย. 2562
นายวราวุฒิ วรานันตกุลอาจารย์สาขาการท่องเที่ยว-1 เม.ย. 256230 ก.ย. 2562
นางละออ มามะอาจารย์สาขาการเงินและบัญชีระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)4 ก.ค. 25613 ก.ค. 2564
น.ส.ฮามีดะห์ ดือราแมนักวิชาการศึกษางานประเมินคุณภาพระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2564
นางลิลลา อดุลยศาสน์อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2564
นายดนุพล ปลื้มใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานอาคารสถานที่ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2564
นายอิมรอน มีชัยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)6 ส.ค. 25615 ส.ค. 2564
น.ส.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณอาจารย์สาขาการวัดและประเมินผลระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)6 ส.ค. 25615 ส.ค. 2564
น.ส.สุวรรณา ทองดอนคำอาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)10 ต.ค. 25619 ต.ค. 2564
น.ส.รัตติภรณ์ บุญทัศน์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)10 ต.ค. 25619 ต.ค. 2564