บุคลากร


รวม 312 รายการ

1 2 3 หน้าสุดท้าย>

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ต้นสังกัด ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา
นายสุรพล คลาดแคล้วนักประชาสัมพันธ์งานจัดและถ่ายทอดรายการวิทยุระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 256030 ก.ย. 2565
น.ส.เพ็ญนภา เกื้อเกตุอาจารย์สาขาการเงินและบัญชีระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562
นายฮาซัน ดอปออาจารย์สาขาเคมีระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562
นายอนันท์ ดอเลาะนักวิชาการศึกษางานจัดการศึกษาระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562
นางนิตยา กุลหาบนักวิชาการศึกษางานจัดการศึกษาระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562
น.ส.บุษรอ นิโลงนักวิชาการศึกษางานจัดการศึกษาระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2562
น.ส.พาตีเมาะ อาแยกาจิเจ้าหน้าที่วิจัยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 256130 ก.ย. 2566
นางโซฟีนา ลาเม็งนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)4 ก.ค. 25603 ก.ค. 2563
นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)4 ก.ค. 25603 ก.ค. 2563
น.ส.สิริพร เรืองสุขนักวิชาการพัสดุงานพัสดุระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)4 ก.ค. 25603 ก.ค. 2563