บุคลากร


รวม 297 รายการ

1 2 3 หน้าสุดท้าย>

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ต้นสังกัด ระยะสัญญา วันที่ต่อสัญญา วันที่ครบกำหนดต่อสัญญา
นายธีรยุทธ สัจจะบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไประยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2563
น.ส.ปราณี หลำเบ็ญสะอาจารย์สาขาการวัดผลและประเมินผลสาขาการวัดและประเมินผลระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2563
นายธีรยุทธ มูเล็งอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์สาขาการจัดการระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2563
นายนโรดม กิตติเดชานุภาพอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์สาขาคอมพิวเตอร์ระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 มี.ค. 256128 ก.พ. 2564
นายมะพาริ กะมูนิงอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 25591 ต.ค. 2564
นางวรรณกัษมา ฮารนอาจารย์สาขาเคมีสาขาเคมีระยะที่ 1 (อายุสัญญา 1 ปี)1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2561
นายมูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษสาขาภาษาอังกฤษระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 256030 ก.ย. 2565
น.ส.อะห์ลาม เจะเตะบรรณารักษ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 255930 ก.ย. 2564
นายอรรถพล อดุลยศาสน์อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์สาขาคอมพิวเตอร์ระยะที่ 3 (อายุสัญญา 5 ปี)1 ต.ค. 256030 ก.ย. 2565
นายวุฒิชัย คงยังอาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์สาขาการจัดการระยะที่ 2 (อายุสัญญา 3 ปี)1 ธ.ค. 256030 พ.ย. 2563