เอกสารผลงาน

รายงานเอกสารผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัย
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เล่ม โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล หรืองานวิชาการการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนดไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือ 1 เล่ม
 • ต้องมีบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในสาขา หรือนำเสนอบทความทางวิชาการหรือบาทความวิจัยในเวทีระดับชาติ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 250 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือตามที่ กบม.พิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีบทความทางวิชาการหรือบทความงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงวารสารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือบทความทางวิชาการ หรือตำรา หรือหนังสือ หรืองานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะงานอื่น หรืองานแปล หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ กพอ.กำหนด
 • ต้องมีผลการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับโดยมีคะแนนเทียบเท่าผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
 • ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ตำแหน่งอาจารย์
 • มีเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะการจ้างสัญญาที่ 2 (สัญญา 3 ปี)
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในระยะการจ้างที่ 3 (สัญญา 5 ปี)
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
 • มีเอกสารคำสอนที่สามารถใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ภายในระยะ 5 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์
 • ได้เสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 10 ปี หลังจากระยะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ อยู่ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง ให้นับวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 1
 • ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงาน 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างอยู่ในระดับดีขึ้นไปตลอดสัญญาจ้างระยะที่ 1
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อย 3 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 2 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
การต่อสัญญาจ้างระยะที่ 4 จนเกษียณอายุการทำงาน
 • ต้องมีคู่มือการปฎิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์หรือผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติจำนวน 1 เรื่อง กรณีที่เป็นผลงานวิจัยให้มีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 3 คนและต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ และ
 • ต้องมีผลการประเมินการปฎิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะที่ 3 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
# ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน ตำแหน่ง ต้นสังกัด ผู้จัดเก็บ สถานะ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำวารสารวิชาการน.ส.ฟิตรีนา ดาราแมนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น.ส.อารยา ชินวรโกมล
2016-10-12 09:09:53
สมบูรณ์
การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยในระบบห้องสมุดอัตโนมัติน.ส.นูสีลา ยูมะโซบรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยาการสารสนเทศน.ส.จารุณี การี
2016-10-12 09:10:00
สมบูรณ์
คู่มือจัดตารางสอบนายฤทธิรงณ์ จินดาดวงนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานจัดการศึกษานายฤทธิรงณ์ จินดาดวง
2016-10-12 09:10:05
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์น.ส.อารีนา หะยีดอเลาะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานธุรการและสารบรรณนางสอฝีน๊ะ นวนดำ
2016-10-12 09:11:01
สมบูรณ์
การจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น.ส.ปิยะมาศ สร้อยแก้วนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานจัดการศึกษานายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร
2016-10-12 09:12:44
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินค่าตอบเเทนประจำตำเเหน่งน.ส.นริศรา ผลาสิงห์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานธุรการและสารบรรณน.ส.อารีนา หะยีดอเลาะ
2016-10-12 09:13:44
สมบูรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาน.ส.จารุวรรณ อุทัยรัตน์บุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานการเจ้าหน้าที่นางสอฝีน๊ะ นวนดำ
2016-10-12 09:16:20
สมบูรณ์
คู่มือการจัดซื้อผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนางปริณดา คลาดแคล้วนักวิชาการพัสดุ(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานพัสดุน.ส.ทิชากร ทัศนเบญกุล
2016-10-12 09:27:17
สมบูรณ์
คู่มือการชะรำค่าธรรมเนียมเป็นรายงวดน.ส.เพ็ญพักตร์ ชุมพลนักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย)งานจัดการศึกษานายฤทธิรงณ์ จินดาดวง
2016-10-13 06:51:31
เอกสารระหว่างการปรับแก้
การประสานงานเดินทางไปราชการต่างประเทศน.ส.นราวดี นราพงศ์เกษมนักวิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์นางสุกินา อาแล
2016-10-13 07:09:19
สมบูรณ์